Youth Memories

Monuments alone cannot deliver any message from the past, but the ubiquitous memorials from the time of Yugoslavia have the potential to illuminate the events of the past independent of the conflicting memories of nationalistic narratives. The project Youth Memories aims to initiate a process of exchanging personal memories and opinions on recent history among youth from Serbia, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Macedonia, Montenegro and Kosovo.

START EXPLORING

Pjesëmarrësit e projektit do të hulumtojnë, fotografojnë, hartojnë ose shkruajnë rreth përmendoreve të ndryshme, përfundimisht duke punuar së bashku për të ndërtuar një monument të ri me një mesazh të paqes, tolerancës dhe unitetit. Kjo platformë web u krijua në mënyrë që tua sigurojë të rinjëve aftësinë për të ndarë historitë dhe mediat, hartojnë monumente, dhe bashkëveprojnë me njëri-tjetrin.Diskutimi lehtësuar nga projekti ka për qëllim të ofrojë edukim në lidhje me historinë e kohëve të fundit me anë të perspektivave të ndryshme dhe për të luftuar mosbesimin dhe diskriminimin që lind nga keqkuptimi i këtyre perspektivave. Përmes diskutimeve mendjehapura të projektit, monumentet do të japin një pasqyrë të qartë të kulturës që i krijoi ata.

Rigjallërimi

Vetëm Monumentet nuk mund të japin asnjë mesazh nga e kaluara, por përmendoret kudo nga koha e Jugosllavisë kanë potencial për të ndriçuar ngjarjet e së kaluarës të pavarura nga kujtimet kontradiktore të tregimeve nacionaliste.Projekti Kujtimet e Rinisë synon të nisë një proces të shkëmbimit të kujtimeve personale dhe opinionet mbi historinë e kohëve të fundit në mesin e të rinjve nga Serbia, Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Maqedonia, Mali i Zi, dhe Kosova.

Perceptimi

Projekti do të merret me perceptimin e të rinjve për monumentet dhe të lokalitetet nëpër të gjithë Ballkanin në menyrë që të gjejnë fenomenin e ballafaqimit me të kaluarën në mesin e të rinjve.

Kujtimet

Duke marrë fotot për monumentet dhe lokalitetet historike dhe duke ndarë ato në një platformë të internetit,zhvilluar si pjesë e projektit, të mundësojnë një audiencë më të gjerë për të mësuar rreth këtyre monumenteve,të komentojnë mbi to dhe përfundimisht të kontribuojnë në krijimin e një imazhi të ri të së kaluarës.

Ju Duhet Ndihmë? Na Shkruani.

Josip Ivanović

Koordinatori i programit

Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut - Kroaci
Pavla Hatza 12, 10000 Zagreb, Kroaci.
Thirr: +385 95 8789444
Email: [email protected]
Web: www.yihr.hr